افتخارات هیئت مدیره

استخراج رنیوم از غبار کوره های تسویه سولفور مولیبدن
استخراج رنیوم از غبار کوره های تسویه سولفور مولیبدن
کاهش مس، گوگرد و سایر ناخالصی ها از اکسید مولیبدن و تولید اکسید مولیبدن خالص با حفظ مولیبدن محتوا
لوح تقدیر به عنوان فناور برتر استان قزوین